เกษตรสร้างชาติ : การพัฒนาคุณภาพน้ำนมโค จ.สระบุรี

จ.สระบุรี มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมจำนวนมาก แต่มีฟาร์มกว่า 1,000 ฟาร์ม ที่คุณภาพของน้ำนมยังไม่ดีตามมาตรฐานนมโรงเรียน กรมปศุสัตว์จึงเข้าไปพัฒนาคุณภาพน้ำนม ด้วยการปรับสูตรอาหารและปรับปรุงกระบวนการรีดนมให้ เกษตรกรจึงจำหน่ายน้ำนมดิบได้ในราคาสูงขึ้น
สหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบใน จ.สระบุรี ที่ยังมีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในการผลิตนมโรงเรียนมีอยู่ 10 แห่ง ที่เกษตรกร 1,369 รายสังกัดอยู่

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือ Milk Board กำหนดปริมาณเนื้อนมต้องไม่ต่ำกว่า 12.25% โซมาติกเซลล์ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์เข้าไปฟาร์มโคนม 366 ฟาร์ม จากการตรวจวิเคราะห์พบว่าน้ำนมดิบมีปริมาณของแข็งในน้ำนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันต่ำกว่าค่าถึง 53% ของฟาร์มทั้งหมด จึงแก้ปัญหาโดยการปรับสูตรอาหารให้เหมาะสม ทำให้ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและปริมาณไขมันในน้ำนมสูงขึ้น
มีฟาร์มถึงร้อยละ 45 ของฟาร์มทั้งหมด มีค่าเซลล์โซมาติกหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวสูง บ่งชี้ถึงสุขภาพโคและอนามัยในการรีดนมไม่ดีพอ ทีมสัตวแพทย์ได้เข้ามาตรวจวัดและแนะนำวิธีการปรับแรงดันเครื่องรีดนมเพื่อลดปัญหาเต้านมอักเสบ
เมื่อแม่โคมีสุขภาพแข็งแรง สุขอนามัยในการรีดนมดี ทำให้สร้างน้ำนมเพิ่มขึ้น คุณภาพของน้ำนมสูงและปริมาณเซลล์โซมาติกต่ำเป็นไปตามข้อกำหนดของน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียน ขณะนี้ราคากลางของน้ำนมดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 17.50 บาท แต่เกษตรกรจะได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณภาพของน้ำนม

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.