อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง

นอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการทำนาของเกษตรกรในเขตตำบลป่าเลา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลใกล้เคียงแล้ว อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดงแห่งนี้ ยังได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพรอบด้านสวยงาม และมีนักทัศนาจรนิยมไปเที่ยวชมวิวอยู่เป็นประจำอีกด้วย

สำหรับความกว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดงนั้น มีพื้นที่กักน้ำราว 1,800 ไร่ กักเก็บปริมาณน้ำได้ 20.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีคลองส่งน้ำ 6 สายความยาว 35 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 16,950 ไร่ ซึ่งมีปริมาณน้ำส่งได้วันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังได้อาศัยเก็บกักน้ำไว้ในการประปาเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยส่งน้ำไปตามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลงสู่แหล่งน้ำหนองนารี เพื่อการประปาและการอุตสาหกรรม
. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand