ผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของไทย

การส่งออกของไทยไปยังจีนอยู่ที่ 30.175 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11.95 ของการส่งออกทั้งหมดของราชอาณาจักร ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังสหรัฐอยู่ที่ 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11.09% ของยอดส่งออกทั้งหมด ผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของไทยจากสงครามการค้าเริ่มปรากฏให้เห็นได้เมื่อการส่งออกของไทยไปยังประเทศจีนบางส่วนหดตัวลง

ตัวอย่างเช่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2018 การส่งออกของเครื่องยนต์ยานยนต์ไปยังประเทศจีนลดลงร้อยละ 23 กังหันร้อยละ 85 และชิ้นส่วนเครื่องจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่สหรัฐฯและจีนได้สร้างกำแพงกีดกันทางการค้ายุทธศาสตร์ของไทยในการรับมือกับสงครามการค้าคือการก้าวไปในทิศทางตรงกันข้ามและข้อตกลงการค้าเสรีขั้นสูง (FTA) เพื่อส่งเสริมการส่งออก หากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะเป็นข้อตกลงการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งรวมถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ 10 ประเทศในอาเซียน